113/200

CZ

Strávila jsem nějaký čas na Freysnes. Propojena s lidmi poznala nové přátele, dotkla se příběhů, připomněla si, že každý příběh je jedinečný a je nemožné ho zkopírovat. Je zcela nemožné být průměrný. A pokud přece jen na chvíli propadneš pocitu „průměrnosti“ … běž, najdi odvahu se ztratit ve světě, aby si tě chyběcí kousky tebe mohly znovu najít a ty si mohl být zase kompletní.

ENG

I spent some time at Freysnes. I connected to people, made new friends, learned unique life stories, remembered myself that every life is unique and impossible to be copied, experienced that it’s not possible to be average. And if you just fall for average perspective for a moment … go, be brave to get lost in the world so you could find the missing pieces of you to be complete again.

Zítra odjíždím… a přemýšlím nad příběhy, kterými jsem byla obklopena, inspirují mě. Mnoho jedinečných nedokonalostí udržuje geniální rovnováhu života. Přeji si, aby tento pocit se mnou zůstal navždycky. Vážím si pak každého jednotlivého detailu, chyby, selhání, kroku, bláhovosti v našich zmatených životech. Bez nedokonalosti pramenící z toho, že nic nevíme, a věčných pokusů o život není pohybu vpřed. A bez pohybu před nežijeme vůbec.

Díky Oskarovi za pózování:)

2015-08-07_0001


ENG

I spent some time at Freysnes. I connected to people, made new friends, learned unique life stories, remembered myself that every life is unique and impossible to be copied, experienced that it’s not possible to be average. And if you just fall for average perspective for a moment … go, be brave to get lost in the world so you could find the missing pieces of you to be complete again.

Tomorrow I am leaving this place … and  stories I was surrounded by makes me think, got me inspired. A lot of unique imperfection keeps the genuine balance of life. I wish that this feeling will stick with my heart forever. It makes me value every single detail, fault, step, foolishness in our confused life.  Without imperfection of not knowing and trying there is no move forward. Without move forward there is no life at all.

Thks Oskar for posing:)

Veronika

your note // tvůj komentář